ในปัจจุบันไฟฟ้านับเป็นพลังงานที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่าง

   มากไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานก็ตาม ดังนั้นเรื่องไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่ควร

   มองข้าม เเต่ถึงเเม้ว่าไฟฟ้าจะมีประโยชน์เเละจำเป็นสำหรับเรา เเต่ถ้าเราใช้อย่างประมาท

   ไฟฟ้าก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเเละการสูญเสียได้เช่นเดียวกัน เช่น อัคคีภัย จากกระเเส

   ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น โดยอุบัติเหตุหลักๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟ้าไม่ถูกต้องสามารถ

   เเบ่งได้เป็น 4 กรณี ดังนี้

   

   'กระเเสไฟฟ้าเกิน'

             การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในปริมาณที่มากกว่าที่สายไฟจะทนได้หรือเกินกว่าขนาดของอุปกกณ์ ตัดตอนทาง

     ไฟฟ้ามีผลทำให้เกิดความร้อนขึ้น จนนำไปสู่การเกิดอัคคีภัย

     'กระเเสไฟฟ้าลัดวงจร'

              การที่ขั้วไฟฟ้าสัมผัสกันโดยตรง หรือการที่กระเเสไฟฟ้าไหลผ่านจากสายไฟเส้นหนึ่งไปยังอีกเส้นหนึ่ง

      โดยไม่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าใด ซึ่งอาจเกิดจากการที่ฉนวนของสายไฟฟ้าชำรุด อันก่อให้เกิดกระเเสที่สูงมากใน

       เวลาอันรวดเร็วเกิดความร้อนสูง เเละประกายไฟอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ถ้าบริเวณนั้นมีวัสดุไวไฟ

 

 

  'กระเเสไฟฟ้ารั่ว'

            การที่สายไฟฟ้าที่มีไฟไหลไปสู่ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งถ้าผ่านร่างกายหรือตัวอื่นๆ

   เราจะเรียกไฟดูด โดยปกติถ้ามีสายดินกระเเสไฟฟ้าที่ไหลอยู่นั้นก็จะไหลลงดิน เเต่ถ้าไม่มีก็อาจจะทำให้เกิด

   อันตรายขึ้นได้

 

   'กระเเสไฟฟ้าดูด'

             การที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราสัมผัสถูกบริเวณที่มีไฟฟ้ารั่ว ซึ่งจะทำให้เกิดกระเเสไฟฟ้าไหล

     ผ่านร่างกาย เกิดอาการกล้ามเนื้อเเข็ง เกร็ง หัวใจทำงานผิดจังหวะ เต้นอ่อนลง จนหยุดเต้นเเละเสียชีวิตใน

     ที่สุด โดยความรุนเเรงจะขึ้นอยู่กับปริมาณจองกระเเส ระยะเวลาเเละเส้นทางที่กระเเสไฟฟ้าไหลผ่าน

 

                 ''ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เราจึงควจเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าที่มี

      มาตรฐานการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ หรือเกี่ยวข้องเเละเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เพื่อ

      ความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของเราเอง''