บริษัท พี เเอนด์ เอ็ม สวิทซ์บอร์ด จำกัด มีพื้นที่เเละเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตงานตู้สวิทซ์บอร์ด เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มี

    คุณภาพเเละได้มาตรฐาน โดยมีเครื่องจักรที่ใช้งาน คือ เครื่องตัด เครื่องเจาะ เเละเครื่องพับ อีกทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเเละ

    ประสบการณ์สูงในการทำงานเครื่องจักรต่างๆ